Umowa kupna sprzedaży samochodu - opis transakcji.

Umowa
kupna
sprzedaży samochoduOdpowiednia umowa sprzedaży samochodu jest niezbędna do przeprowadzenia transakcji. Taka umowa jest dokumentem w którym zbywca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, zrzeka się roszczeń do danej rzeczy i wydaje ją kupującemu. Kupujący ma obowiązek zapłacić za rzecz i odebrać ją w określonym czasie. Podpisana umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać datę i miejsce jej zawarcia. Od podanej w umowie daty uzależnione są terminy, w których załatwić należy procedurę rejestracji w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacji oraz firmie ubezpieczeniowej.

Potrzebna umowa kupna sprzedaży samochodu? Pobierz ją w formacie PDF lub Word lub OpenDocument.

Umowa kupna sprzedaży samochodu wiąże się z określonymi obowiązkami zarówno dla kupującego jak i sprzedającego. Kupujący musi zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. W przypadku samochodów zakupionych w Polsce Wydział Komunikacji wymaga następujących dokumentów:

Nowy właściciel pojazdu decyduje czy chce pozostawić ubezpieczenie samochodu OC w zakładzie ubezpieczeń, w którym wykupił ją sprzedający. Nabywca otrzymaną wraz z pojazdem polisę OC będzie mógł wypowiedzieć przez cały czas jej trwania (formularz wypowiedzenia OC przez nabywcę). Ponadto nabywca musi opłacić podatek oraz złożyć w urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych na formularzu PCC-3.

Sprzedający musi zgłosić fakt sprzedaży samochodu w Wydziale Komunikacji odpowiedniego urzędu. Zabezpiecza to sprzedającego od ewentualnych roszczeń, gdyby nowy właściciel spowodował wypadek lub został ukarany mandatem prowadząc pojazd zarejestrowany jeszcze na starego właściciela. Ponadto zgodnie z nową ustawą ubezpieczeniową sprzedający powinien w ciągu 14 dni od daty sprzedaży poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży.

Umowa kupna sprzedaży powinna być sporządzona w formie pisemnej w jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Musi być w niej określenie przedmiotu sprzedaży oraz cena przedmiotu. Ponadto umowa musi zawierać datę, dane każdej ze stron (imię i nazwisko, adres zameldowania, NIP, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, przez kogo wydany jest dokument) oraz podpisy tychże stron ("kupującego" i "sprzedającego").

Większa ilość nabywców.

Jeśli nabywcą są dwie osoby (lub więcej). W takim wypadku w urzędzie skarbowym, oprócz formularza PCC-3, należy złożyć formularz PCC-3A. Formularz ten zawiera informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni w umowie kupna-sprzedaży.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a OC.

Od 11 lutego 2012 obowiazują nowe przepisy dotyczące OC. Umowa ubezpieczenia OC, jak dotychczas, przechodzi na nabywcę pojazdu i obowiązuje do końca okresu, na jaki została zawarta, o ile nabywca nie złoży wypowiedzenia tej umowy. Obecnie polisa OC otrzymana wraz pojazdem od zbywcy nie przedłuża się automatycznie po okresie jej obowiązywania.

Zbywca pojazdu zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty sprzedaży poinformować zakład ubezpieczeń o tym, że sprzedał samochód. Zanim ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o fakcie sprzedaży samochodu, zbywca oraz nabywca razem ponoszą odpowiedzialność za opłacenie składki. W zasadzie szkody powstałe po dniu sprzedaży nie powinny obciążać już zbywcy. Jednak w razie wyrządzenia szkody przez nabywcę już po zakupie samochodu, a przed poinformowaniem przez zbywcę (lub nabywcę) zakładu ubezpieczeń o sprzedaży, szkoda taka będzie przypisana do polisy zbywcy i to on będzie zobowiązany do udokumentowania, że w chwili wyrządzenia szkody nie był już właścicielem samochodu, a jeśli tego nie zrobi zostanie mu przypisana wyrządzona szkoda.

Jeżeli sprzedający chce uzyskać zwrot części zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ubezpieczenia), powinien (zanim umowa kupna sprzedaży samochodu zostanie podpisana) uregulować tę kwestię z kupującym. Zbywca ma dwie możliwości: doliczyć część składki do ceny samochodu, jeżeli nabywca będzie chciał kontynuować polisę do końca jej ważności lub umówić się z nabywcą, ze ten złoży pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

Zamiana samochodu.

W przypadku zamiany samochodów obowiązek podatkowy ciąży na obu stronach transakcji, przy czym mogą się one umówić, kto złoży podpisaną wspólnie deklarację i zapłaci podatek. Pobierz: umowa zamiany.