Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych.

Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC.Ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody w mieniu i zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Kiedy posiadacz pojazdu powinien zawrzeć OC.

Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. Najczęstsze sytuacje oraz terminy kiedy należy zawrzeć polisę OC:

 • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu,
 • najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy OC w związku z jej wypowiedzeniem,
 • najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia w związku przejściem lub przeniesieniem prawa własności pojazdu mechanicznego,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Podstawowe warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych są identyczne u każdego ubezpieczyciela na mocy ustawy ubezpieczeniowej. Warto znać podstawowe informacje na temat polisy OC. Wcześniej czy później przydadzą się one każdemu kierowcy.

Zakres i sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC.

Dla wszystkich firm ubezpieczeniowych suma gwarancyjna (kwota do wysokości, której ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie szkód powstałych w wyniku wypadku) jest jednakowa. Od dnia 11 czerwca 2012 wynosi ona:

 • dla szkód na mieniu 1 milion euro dla jednego zdarzenia bez względu na ilość poszkodowanych,
 • dla szkód osobowych 5 milionów euro dla jednego zdarzenia bez względu na ilość poszkodowanych.

Ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych obejmują nie tylko terytorium Polski, ale także sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia, które obejmuje takie kraje jak: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Czas trwania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zazwyczaj umowa OC zawierana jest na 12 miesięcy. Zakup obowiązkowej polisy komunikacyjnej na krótszy okres możliwy jest jedynie w przypadku pojazdów:

 • zarejestrowanych czasowo,
 • zarejestrowanych za granicą,
 • zabytkowych (z żółtymi tablicami rejestracyjnymi),
 • wolnobieżnych,
 • czasem pojazdów zarejestrowanych na stałe (ale mają do tego prawo tylko firmy pośredniczące w kupnie i sprzedaży pojazdów).

Minimalny okres na jaki można zawrzeć krótkoterminową umowę ubezpieczenia OC to 30 dni.

Wysokość składki za ubezpieczenie OC.

Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zależna jest między innymi od:

 • Pojemności silnika - im wyższa tym wieksza cena.
 • Rejonu zamieszkania właściciela pojazdu - im wyższa wypadkowość w danym regionie tym droższe ubezpieczenie OC.
 • Rodzaju pojazdu (osobowy lub ciężarowy)
 • Przeznaczenia pojazdu (np.: zwyżka za naukę jazdy, taxii, jazdy patrolowe lub przewóz przesyłek kurierskich).
 • Ilość lat bezszkodowej jazdy
 • Wiek

Zniżki i zwyżki składki za OC.

Przy zakupie ubezpieczenia OC jego cena zależy od posiadanych zniżek lub zwyżek, które zależą od dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia. Zniżki możemy uzyskać za bezszkodową jazdę i może ona, po kilku latach, wynosić do 60% wartości składki (najwyższa klasa). Oczywiście każda szkoda powstała z naszej winy powoduje spadek w klasyfikacji i zwyżkę składki. Niektórzy ubezpieczyciele (np. PZU) oferują tzw. ochronę zniżek, dzięki czemu po pierwszym zdarzeniu w czasie trwania polisy nie utracimy posiadanych zniżek. Powszechnie stosuje się też zwyżkę składki za wiek dla osób poniżej 26 roku życia

Przerwa w opłacaniu polisy (np.: gdy ktoś sprzeda pojazd) ma wpływ na zniżki. Zwykle osoby posiadające 60% zniżki mogą utrzymać zniżki za ubezpieczenie OC nawet przez 5 lat. Dopiero każdy następny rok powoduje spadek zniżki o klasę. Natomiast kierowcy posiadający od 10% do 55% zniżki co roku spadają o jedną klasę. Sposób utraty zniżek może zależeć też od indywidualnego podejścia ubezpieczyciela.

Kupno/sprzedaż a ubezpieczenie OC samochodu.

Umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę pojazdu i obowiązuje do końca okresu, na jaki została zawarta, o ile nabywca nie złoży wypowiedzenia tej umowy. Osoba, która nabyła wraz z pojazdem takie ubezpieczenie obowiązkowe może je wypowiedzieć w dowolnym terminie w czasie całego okresu ubezpieczenia.

Zwrot składki.

Jeżeli nabywca pojazdu dokona wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, zbywca pojazdu może otrzymać zwrot niewykorzystanej części składki za opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jednak, pomimo prawidłowego wypowiedzenia ubezpieczenia przez kupującego, zbywca pojazdu może nie otrzymać zwrotu składki. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zwrot składki nie przysługuje, jeśli przed rozwiązaniem umowy nastąpiła szkoda, za którą ubezpieczyciel wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie z tytułu tego ubezpieczenia OC. Przykładowo, jeżeli po tygodniu od sprzedaży kupujący wypowie ubezpieczenie samochodu, a dwa tygodnie później - a więc jeszcze przed wygaśnięciem "starej" polisy oc samochodu - spowoduje wypadek, poprzedni właściciel, choć nie jest odpowiedzialny za powstanie szkody, nie otrzyma pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Regres czyli roszczenia zwrotne

Na mocy artykułu 43 ustawy ubezpieczeniowej ubezpieczyciel ma prawo dochodzić od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania jeśli kierujący:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzajacych, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjatkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjety bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
 • zbiegł z miejsca zdarzenia
Ubezpieczenie OC przy sprzedaży pojazdu.

Jeżeli zbywca pojazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to nowy właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę w dniu w którym nabył nieubezpieczony pojazd. W przeciwnym przypadku naraża się na mandat za brak OC.