Leasing samochodowy.

Leasing samochodowyLeasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi dostęp do różnych dóbr inwestycyjnych, bez konieczności ich zakupu. Umowę leasingu definiuje artykuł 709 p.1 i następne kodeksu cywilnego. Jednym z najczętszych celów leasingowych jest zakup samochodu. Leasing samochodowy to dla firm korzystny sposób ich nabywania. Taka forma zakupu pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe ponieważ (w zależności od rodzaju leasingu) wydatki ponoszone przez leasingobiorcę na spłatę wartości przedmiotu objętego leasingiem, zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.

Korzyści z leasingu samochodowego.

Istotne korzyści jakie przynosi leasing samochodowy, to możliwość użytkowania samochodu bez angażowania od razu większych środków finansowych (spłata rat może być realizowana z bieżących przychodów), ponadto leasingobiorca uzyskuje korzyści finansowe i podatkowe. Nie bez znaczenia są też szybkie procedury i krótki czas oczekiwania na decyzje. Leasing samochodowy jest więc atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które nie chcą wydawać od razu swoich pieniędzy, a jednocześnie nie chcą zaciągać kredytów w bankach.

Leasing i jego rodzaje.

Leasing samochodowy to forma finansowania dająca leasingobiorcy prawo użytkowania samochodów w zamian za określone w umowie płatności. Właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca. Umowa jest zawarta na czas ściśle określony, a zapłata jest wyrażona zawsze w gotówce.

Leasing operacyjny.

Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingodawcy. To on musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania rzeczy. Raty leasingowe wraz z opłatą wstępną stanowią przychód leasingodawcy, a jednocześnie są kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy. Raty leasingowe zmniejszają podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. W odróżnieniu od leasingu finansowego umowa zawierana jest na okres krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. Po upływie oznaczonego w umowie terminu i spłaceniu wszystkich rat leasingowych przedmiot leasingu może przejść na własność leasingobiorcy.

Leasing finansowy.

Cechą charakterystyczną tego rodzaju leasingu jest to, że przedmiot leasingu zalicza się do składników majątku leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat leasingowych oraz odpisy amortyzacyjne. Właśnie ta część odsetkowa rat leasingowych stanowi przychód leasingodawcy. Część kapitałowa raty nie stanowi kosztu dla leasingobiorcy ani przychodu dla leasingodawcy. Czas trwania tej umowy jest zbliżony do okresu zużycia rzeczy. Podatek VAT opłacany jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej. Klient staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty.

Leasing zwrotny.

Ten typ umowy leasingowej stosuje się w celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz uwolnienia zamrożonego kapitału. Polega to na tym, że leasingobiorca odsprzedaje leasingodawcy swój majątek za gotówkę (uzyskując w ten sposób potrzebny mu kapitał), a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu.

Leasing walutowy.

Leasingobiorca opłaca czynsze oraz pozostałe opłaty wynikające z umowy leasingu w PLN. Natomiast firmy leasingowe przedstawiają oferty leasingowe w walutach obcych. Czynsze leasingowe są rozliczane na podstawie notowań kursów walut.