Odszkodowanie z OC po wypadku.

OdszkodowanieZostaleś poszkodowany w kolizji lub wypadku? Pamiętaj, że nie musisz zadowalać się tym co dobrowolnie da Ci ubezpieczyciel - masz prawo dochodzić pełni swoich praw. W Polsce prawie połowa poszkodowanych nawet nie próbuje dochodzić swoich praw. Często nawet osoby poważnie poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych nie zdają sobie sprawy, że ubezpieczyciel sprawcy powinien zrekompensować im doznane krzywdy i zwrócić wszystkie koszty związane z leczeniem. Jeżeli w wyniku wypadku odniosłeś szkody na zdrowiu, nie możesz wykonywać pracy, lub wymagasz długotrwałej rehabilitacji po wypadku to tym bardziej powinieneś walczyć o swoje prawa przed ubezpieczycielem czy sprawcą wypadku.

Kiedy przysługuje odszkodowanie z OC.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy gdy posiadacz lub kierujący ubezpieczonym pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, która jest następstwem:

  • śmierci,
  • uszkodzenia ciała,
  • rozstroju zdrowia,
  • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odszkodowanie z OC za szkody na mieniu.

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel sprawcy zwykle przeprowadza oględziny pojazdu poszkodowanego. Następnie dokonuje wstępnej wyceny wartości szkody. Zazwyczaj ta wycena kosztów naprawy odbiega od rzeczywistych kosztów i prawdopodobnie uwzględnia części nieoryginalne. Pamiętaj, że takiej wyceny wyceny towarzystwa ubezpieczeniowego nie musisz akceptować. Jeśli uważasz, że nieoryginalne zamienniki wpłyną negatywnie na wartość pojazdu możesz zażądać uwzględnienia kosztów części oryginalnych.

Firmy ubezpieczeniowe dokonują wyceny naprawy pojazdu najczęściej na podstawie katalogów (Audatex lub Eurotax), w których znajdują się informacje o minimalnych i maksymalnych cenach części zamiennych, a także koszty roboczogodzin w zależności od regionu. Pierwszy kosztorys bardzo często opiera się na najniższych sumach z katalogów i w wyliczeniu uwzględnia zamienniki zamiast oryginałów. Ubezpieczyciel liczy na to, że poszkodowany zadowoli się sugerowaną przez towarzystwo kwotą, a następnie na włąsną rękę pojazd naprawi lub nie. Pamiętaj, że proponowany kosztorys naprawy jest znacznie niższy niż suma wynikająca z rozliczenia bezgotówkowego na podstawie faktur. Dlatego zwykle bardziej korzystna jest naprawa bezgotówkowa (warsztat naprawia samochód i wystawia ubezpieczycielowi fakturę z rzeczywistą kwotą naprawy), ale jeśli masz zaprzyjaźniony warsztat naprawczy, który jest w stanie tanio naprawić auto, rozliczenie kosztorysowe może być dla Ciebie korzystniejsze.

Odszkodowanie z OC za szkody osobowe.

Starania o pełne odszkodowanie komunikacyjne zaczynamy od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Trzeba pamiętać, że ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania automatycznie, poszkodowany musi się o to postarać. Odszkodowanie po wypadku przysługuje także pasażerowi samochodu lub motocykla sprawcy wypadku. Niewielu poszkodowanych o tym wie lub boi się występować przeciwko koledze czy rodzinie będącej sprawcą wypadku. Odszkodowanie powypadkowe wypłacone będzie z OC sprawcy wypadku. Czy o to odszkodowanie wystąpisz, czy nie, jego składka za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu i tak zostanie podniesiona.

Roszczenia na osobie przedawniają sie po 3 latach, licząc od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się kto szkodę wyrządził. W przypadku umorzenia postępowania karnego w sprawie wypadku z powodu niewykrycia sprawcy, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego należy się zgłosić w ciągu trzech lat od uprawomocnienia się postanowienia prokuratury. Jeśli sprawca wypadku został skazany wyrokiem karnym to termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż 20 lat od wypadku, nawet jeśli szkoda i sprawca były wcześniej znane.

O odszkodowanie można wystąpić nawet jeśli minęły już dolegliwości związane z wypadkiem. Nie przeszkadza temu także otrzymanie od własnego ubezpieczyciela pieniędzy z ubezpieczenia NW. Decyzja o wysokości świadczenia może zostać ustalona na podstawie: decyzji zakładu ubezpieczeń, ugody lub orzeczenia sądu.

Zakład ubezpieczeń może zaproponować podpisanie ugody licząc, że skusi nas szybka wypłata gotówki. Należy przy tym pamiętać, że zawarcie ugody zazwyczaj oznacza zrzeczenie się dalszych roszczeń związanych z wypadkiem. Zazwyczaj jednak wypłata odszkodowania następuje decyzją ubezpieczyciela, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W trakcie tego postępowania zakład ubezpieczeń powinien zgromadzić całą niezbędną dokumentację, na podstawie której ustali przebieg zdarzenia drogowego i jego wszystkie skutki. W praktyce to sam poszkodowany przedstawia im tę dokumentację. Wysokość odszkodowania jest wprost proporcjonalna do skali doznanych obrażeń, wiec ich wykazanie leży w interesie poszkodowanego. Omawiane odszkodowanie jest zadośćuczynieniem za doświadczone krzywdy. Wysokosć tego odszkodowania zależna jest nie tylko rodzaju obrażeń fizycznych, ale także od ujemnych przeżyć psychicznych. Dlatego wszystkie okoliczności, które wpływają na doznaną krzywdę należy spisać w postaci odrębnego oświadczenia i przedstawić ubezpieczycielowi.

Cena zdrowia.

Ubezpieczyciel sprawcy powinien po wypadku pokryć wszelkie koszty związane z obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia. Są m.in. koszty:

  • zakupu lekarstw,
  • wizyt u lekarza i dojazdów,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • koszty opieki itd.

Ponadto zakład ubezpieczeń powinien zrekompensować poszkodowanym obniżenie dochodów na zwolnieniu lekarskim wyrównując różnicę do poziomu zarobków sprzed wypadku. W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym członkowie najbliższej rodziny zmarłego mogą domagać się odszkodowania, jeżeli wykażą, że na skutek śmierci poszkodowanego ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Niezbędne jest wtedy wykazanie pogorszenie warunków materialnych rodziny, a te obejmują nie tylko wysokość budżetu domowego, ale także świadczenia niematerialne, takie jak np.: opieka nad dziećmi. W takim wypadku należy skrupulatnie zebrać dowody potwierdzające wszelkie istotne okoliczności i przedstawić je ubezpieczycielowi. Należy pamiętać, że powinien on także zwrócić koszty pochówku zmarłego, a osoby, które utrzymywał zmarły mogą domagać się renty. Występując o zadośćuczynienie zbieraj całą dokumentację z postępowania karnego i leczenia. Każdy pobyt w szpitalu, czy wizyta lekarska muszą być odpowiednio udokumentowane, aby ubezpieczyciel nie mógł kwestionować doznanych urazów i ich skutków.

Wypłacane kwoty odszkodowania po wypadku wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Co przypadku poważnych urazów, które skutkują trwałą niepełnosprawnością, daje kwoty sięgające nawet setek tysięcy złotych. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. Jeśli przeciwko sprawcy wypadku toczy się jeszcze postępowanie karne, towarzystwa ubezpieczeniowe próbują na tej podstawie przeciągać wypłatę odszkodowania nawet, jeżeli wina sprawcy jest oczywista. Zdarza się też, że ubezpieczyciele wstrzymują wypłatę odszkodowania do zakończenia leczenia przez poszkodowanego, a to może trwać bardzo długo.

Ostatnią możliwościa otrzymania odszkodowania jest wejście na droge sądową. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że o wysokości odszkodowania rozstrzyga niezawisły sąd, a nie ubezpieczyciel, który z natury rzeczy chce płacić jak najmniej. Natomiast do wad takiego rozwiązania należą: koszty postępowania sądowego i czas trwania.

Odwołanie w przypadku odmowy wypłaty.

Jeśli ubezpieczyciel robi trudności z wypłatą odszkodowania z OC sprawcy, warto żądać od niego uzasadnienia decyzji w formie pisemnej. Poszkodowany może się odwołać do jednostki nadrzędnej danego oddziału zakładu, z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji. Ważną rzeczą jest na jakiej podstawie ZU odmówił wypłaty odszkodowania, którą należy w odwołaniu opisać. Jeśli odwołania nie zmienią stanowiska ubezpieczyciela, warto zgłosić się z prośbą o pomoc do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Sporo interwencji rzecznika kończy się pozytywnie dla poszkodowanych. Jeśli odwołanie nie pomoże to pozostaje zwrócenie się do sądu i wytoczenie sprawy z powództwa cywilnego.