Ubezpieczenie AC - autocasco.

Włamanie do samochodu - Ubezpieczenie AC może chronić Cię przed jego skutkami.Ubezpieczenie autocasco (AC) jest komunikacyjnym ubezpieczeniem dobrowolnym, którego przedmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową jest pojazd wraz z wyposażeniem wyszczególnionym we wniosku, zarejestrowany w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Możliwy zakres ubezpieczenia AC.

Pojazd określony w umowie ubezpieczenia AC może być objęty ochroną od szkód powstałych m.in. na skutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia lub zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
 • uszkodzenia przez osoby trzecie (również podczas nieudanej próby kradzieży pojazdu), pożaru, wybuchu (również fali uderzeniowej)
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • sił przyrody działających nagle
 • Zakres tego ubezpieczenia możne również obejmować ryzyko kradzieży pojazdu lub jego części oraz wyposażenia.

Oczywiście nie każde ubezpieczenie AC musi chronić od wszystkich tu opisanych zdarzeń. Aby upewnić sie od czego chroni Twoje ubezpieczenie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia właściwe dla Twojego AC.

Przed zakupem autocasco przede wszystkim sprawdź następujące parametry:

 • Zakres terytorialny ubezpieczenia AC - koniecznie sprawdź czy Twoje ubezpieczenie AC działa również poza granicami Polski.
 • Udział własny - może zmniejszyć składkę AC, ale oznacza to, że w razie szkody otrzymasz niższe odszkodowanie.
 • Amortyzacja części - oznacza, że w czasie likwidacji szkody ubezpieczyciel uwzględnia stopień zużycia części wynikający z eksploatacji pojazdu. Powoduje to pomniejszenie wypłaty o tzw. amortyzację.
 • Franszyza integralna - kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
 • Franszyza redukcyjna - oznacza kwotę jaka zostanie potrącona z odszkodowania.
 • Czy możesz naprawiać w autoryzowanych serwisach z użyciem oryginalnych części. Często wyceny szkody naprawianej z ubezpieczenia AC zakałdaja naprawy w nieautoryzawnych warsztatach i na nieorygilanych częściach. Pozwala to zaoszczędzić ubezpieczycielowi. Przed zakupem polisy autocasco upenij się jak to będzie wyglądało w Twoim przypadku. Oczywiście zamiennik nie zawsze jest gorszy od oryginały. Chodzi o to żebyś wiedział jaką polisę kupujesz.

Termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC.

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bądź informuje o odmowie jego wypłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności albo wysokości odszkodowania jest w tym terminie niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym okoliczności te udało się wyjaśnić.

Ubezpieczenie AC a sprzedaż samochodu.

Autocasco wygasa z dniem zbycia pojazdu. Ubezpieczenie AC nie przechodzi na nowego właściciela. Poprzedni właściciel ma prawo do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Minicasco.

Ubezpieczenie minicasco to okrojona i tańsza wersja ubezpieczenia AC. Przykładowo: może obejmować pojazd ochroną na wypadek zdarzeń losowych (ogień, zalanie, upadek drzewa, itd.), kradzieży czy zderzenia ze zwierzętami. Natomiast ochroną nie są objęte szkody powstałe wskutek zderzenia z innymi pojazdami lub przedmiotami.

Nietrzeźwy kierowca a AC.

Ubezpieczenie nie pokrywa szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków, a także gdy kierujący pojazdem bez uzasadnionej przyczyny oddalił się z miejsca wypadku.

Pozostałe przypadki w których nie otrzymasz odszkodowania.

 • Nie otrzymasz odszkodowania, jeśli wartość szkody nie przekracza określonej kwoty, np. "1 % sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 400 zł". Jest to franszyza integralna. Pamiętaj, że masz prawo do pełnego odszkodowania, jeśli cała szkoda przekracza tę franszyzę. Ubezpieczenie samochodu nie pokryje drobnych szkód takich jak wymiana przebitej opony lub spalonej żarówki.
 • Nie otrzymasz pieniędzy z AC, jeśli zgubisz kluczyki do samochodu i nie powiadomisz o tym swojej firmy ubezpieczeniowej. Dlatego dobrze pilnuj kluczyków i pamiętaj, aby w razie ich utraty jak najszybciej powiadomić (na piśmie) ubezpieczyciela.
 • Twój samochód musi być nie tylko zarejestrowany, ale musi mieć WAŻNE badanie techniczne. To bardzo częsta przyczyna odmowy wypłaty odszkodowania.
 • Oddając samochód do komisu zwróć uwagę czy Twój ubezpieczyciel odpowiada za kradzież pojazdu oddanego do sprzedaży komisowej. Zdarza się, że za szkody w takich autach niektóre firmy ubezpieczeniowe nie chcą ponosić odpowiedzialności.
 • Wychodząc z samochodu, nie zostawiaj w nim kluczyków ani dowodu rejestracyjnego. Ich utrata wraz z pojazdem, mogą Cię pozbawić prawa do odszkodowania.
 • Nigdy nie zwlekaj ze zgłoszeniem szkody. Zrób to w terminie wynikającym z warunków ubezpieczenia, a najlepiej na drugi dzień roboczy.
 • Jedną z zasad kodeksu cywilnego jest to, że w przypadku ubezpieczenia samochodu w dwóch różnych zakładach ubezpieczeń, zakłady te odpowiadają wspólnie w wypłacie odszkodowania. Oznacza to, że jeżeli samochód ubezpieczony w dwóch różnych zakładach ubezpieczeń w zakresie np. autocasco zostanie uszkodzony to obydwaj ubezpieczyciele będą zobowiązani do wspólnej wypłaty pieniędzy z AC w takiej wysokości, jaka jest całkowita wartość tej szkody. Każde z towarzystw wypłaci przypadającą na niego część odszkodowania (wyliczoną proporcjonalnie do wpłaconej składki). Nie ma możliwości uzyskania podwójnego odszkodowania w przypadku podwójnego ubezpieczenia.

Pamiętaj, aby zawsze czytać OWU (OGÓLNE WARUNKI UMOWY UBEZPIECZENIA) oraz opłacać składki w terminach.