Umowa kupna i sprzedaży samochodu.

Niezależnie czy kupujesz używane auto czy akurat sprzedajesz przyda Ci się nasz praktyczny wzór umowy kupna sprzedaży, który wystarczy wydrukować i wypełnić. Wcześniej przeczytaj z jakimi obowiązkami dla obu stron wiąże się zawarcie takiej umowy oraz co powinno się niej znaleźć.

Do pobrania: umowa kupna sprzedaży samochodu - pdf lub umowa kupna sprzedaży samochodu - doc.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży?

Prawidłowa umowa kupna sprzedaży pojazdu powinna być sporządzona w formie pisemnej w jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Musi być w niej określony przedmiot sprzedaży oraz jego cena. Ponadto umowa musi zawierać datę i miejsce zawarcia, dane każdej ze stron (imię i nazwisko, adres zameldowania, NIP, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, przez kogo wydany jest dokument) oraz podpisy tychże stron ("kupującego" i "sprzedającego"). Od podanej w umowie daty uzależnione są terminy w których załatwić należy formalności w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacji oraz firmie ubezpieczeniowej.

Do załatwienia po kupnie samochodu.

Wydział komunikacji

Kupujący powinien zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. W przypadku samochodów zakupionych w Polsce Wydział Komunikacji wymaga następujących dokumentów:

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę pojazdu i obowiązuje do końca okresu, na jaki została zawarta, o ile nabywca nie złoży wypowiedzenia tej umowy. Nabywca otrzymaną wraz z pojazdem polisę OC będzie mógł wypowiedzieć przez cały czas jej trwania (formularz wypowiedzenia OC przez nabywcę). Pamiętaj, że polisa OC otrzymana wraz pojazdem od zbywcy nie przedłuża się automatycznie po okresie jej obowiązywania.

Urząd skarbowy

Ponadto nabywca musi opłacić podatek oraz złożyć w urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych na formularzu PCC-3.

Większa ilość nabywców.

Jeśli nabywcą są dwie osoby (lub więcej). W takim wypadku w urzędzie skarbowym, oprócz formularza PCC-3, należy złożyć formularz PCC-3A. Formularz ten zawiera informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni w umowie kupna-sprzedaży.

Do załatwienia po sprzedaży samochodu.

Wydział komunikacji

Sprzedający powinien zgłosić fakt sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji odpowiedniego urzędu. Zabezpiecza go to przed ewentualnymi roszczeniami, gdyby nowy właściciel spowodował wypadek lub został ukarany mandatem (z fotoradaru) prowadząc pojazd zarejestrowany jeszcze na starego właściciela.

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Zbywca pojazdu zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty sprzedaży poinformować zakład ubezpieczeń o tym, że sprzedał samochód. Zanim ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o fakcie sprzedaży samochodu, zbywca oraz nabywca razem ponoszą odpowiedzialność za opłacenie składki. W zasadzie szkody powstałe po dniu sprzedaży nie powinny obciążać już zbywcy. Jednak w razie wyrządzenia szkody przez nabywcę już po zakupie samochodu, a przed poinformowaniem przez zbywcę (lub nabywcę) zakładu ubezpieczeń o sprzedaży, szkoda taka będzie przypisana do polisy zbywcy i to on będzie zobowiązany do udokumentowania, że w chwili wyrządzenia szkody nie był już właścicielem samochodu, a jeśli tego nie zrobi zostanie mu przypisana wyrządzona szkoda.

Jeżeli sprzedający chce uzyskać zwrot części zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ubezpieczenia), powinien (zanim umowa kupna sprzedaży samochodu zostanie podpisana) uregulować tę kwestię z kupującym. Zbywca ma dwie możliwości: doliczyć część składki do ceny samochodu, jeżeli nabywca będzie chciał kontynuować polisę do końca jej ważności lub umówić się z nabywcą, że ten złoży pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

Urząd skarbowy

Jeśli zbywca sprzedał pojazd w ciągu 6 miesięcy od zakupu i zarobił na transakcji to przy składaniu deklaracji PIT należy uwzględnić ten dochód i zapłacić należny podatek. Ma na to czas do kwietnia roku następnego.

Zamiana samochodu.

W przypadku zamiany samochodów obowiązek podatkowy ciąży na obu stronach transakcji, przy czym mogą się one umówić, kto złoży podpisaną wspólnie deklarację i zapłaci podatek. Pobierz: umowa zamiany.