Regulamin - warunki korzystania z MotoFinanse.PL

Vortal MotoFinanse.PL (zwany dalej "Vortalem"), udziela niniejszym niewyłączonej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z informacji zawartych na wszystkich stronach internetowych domeny www.motofinanse.pl, na warunkach wskazanych poniżej, na polu eksploatacji polegającym na korzystaniu z utworów udostępnianych publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (art. 50 pkt. 3 ustawy Prawo autorskie):

1. Wstępny charakter informacji zawartych w Vortalu
Żadne sformułowania Vortalu nie mogą być uważane za zobowiązanie do zawarcia umów, ani do skorzystania z oferty czy też porady. Celem Vortalu jest pełnienie funkcji szybkiego źródła wstępnych informacji, które przed podjęciem jakichkolwiek działań powinny zostać poddane przed odbiorcę Vortalu dalszej weryfikacji.

2. Brak obowiązku aktualizacji stron Vortalu
Poszczególne informacje Vortalu zostały sformułowana w oparciu o wybrane przepisy prawa i stany faktyczne aktualne na czas powstania konkretnej podstrony serwisu. Vortal nie zobowiązuje się do zapewnienia odbiorcy dostępu do jakichkolwiek dodatkowych informacji, ani też do aktualizowania bądź zmiany informacji zwartych na łamach Vortalu.

3. Artykuły nie stanowią gotowych porad
Sformułowania zawarte na łamach Vortalu mają charakter wstępnej informacji i nie stanowią rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. Dlatego też żadne zapisy Vortalu nie mogą być uważane za rekomendacje, zalecenia lub sugestie, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczące jakichkolwiek decyzji biznesowych. Decyzje takie powinny zostać podjęte z uwzględnieniem wszelkich okoliczności konkretnego stanu faktycznego, w razie potrzeby po zasięgnięciu porady podmiotów posiadających stosowną wiedzę ekspercką.

4. Ograniczenie odpowiedzialności
MotoFinanse.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do jakichkolwiek treści zamieszczonych na stronach serwisu. Vortal nie ponosi odpowiedzialności za działanie usługi "Przypominacz". Nie otrzymanie przypomnienia nie zwalnia z konieczności opłacenia składki.
Odpowiedzialność Vortalu ograniczona jest do czynów dokonanych z winy umyślnej.

5. Wzory dokumentów, umów i formularzy.
MotoFinanse.PL nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowanie zamieszczonych w Vortalu umów i formularzy.

6. Wyłączenie działalności reglamentowanej
Vortal nie prowadzi działalności wymagającej odrębnego zezwolenia, koncesji bądź wpisu na listę.

7. Prawa autorskie.
Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Vortalu w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody autora jest zabronione.